kami 「(聞き手を含まない) 私たち」 の所有格である namin と amin について学びましょう。

 

41. 所有格の namin と amin

namin amin は kami「私たち」の所有格で、namin は修飾する名詞の後ろに付き、amin aming のかたちで名詞の前にきます。

 

Mangingisda ang tatay namin.

= Mangingisda ang aming tatay.

 私たちの父さんは漁師です。

 

Bahay ng anak namin iyon.

= Bahay ng aming anak iyon.

 あれは私たちの息子の家です。

 

Matapang ang pangulo namin.

= Matapang ang aming pangulo.

 私たちの大統領は勇敢だ。

 

Abogado ang pinsan naming iyon.

= Abogado ang aming pinsang iyon.

 私たちのあのいとこは弁護士です。

 

Malulusog ang mga anak namin.

= Malulusog ang aming mga anak.

 私たちの子供たちは健康だ。

 

トップへ戻る


練習1 所有格 namin と amin を入れ換えて文を書き換えて下さい。
   

Mahirap ang trabaho namin.

= Mahirap ang aming trabaho.

 

Mura ang maong sa tindahan namin.

= ______________________________.

 

Sakitin ang aming mga apo.

= ______________________.

 

Ang mga ito ay baka namin.

= ________________________.

 

Estudyante ni Regie ang aming anak.

= ____________________________.

 

mahirap たいへんな、骨のおれる  trabaho 仕事  maong ジーンズ  sakitin 病気がちな  apo 孫  baka 牛  estudyante 学生  anak 息子、娘

 

トップへ戻る