tayo 「(聞き手を含む) 私たち」 の所有格である natin と atin について学びましょう。所有格ばかり続いているため少々混乱されるかもしれませんが、無理に覚えようとするよりは、やはり "慣れる" まで練習を繰り返すしかないのでしょう。

 

42. 所有格の natin と atin

natin atin は tayo「私たち」の所有格で、natin は修飾する名詞の後ろに付き atin ating のかたちで名詞の前にきます。

 

Dating propesor ang pangulo natin.

= Dating propesor ang ating pangulo.

 私たちの大統領はかつての(は)大学教授です。

 

"Lupang Hinirang" ang pambansang awit natin.

= "Lupang Hinirang" ang ating pambansang awit.

 私たちの国歌は「ルパンヒニラン」です。 pambansang awit 国歌

 

Pilipinas ang bansa natin.

= Pilipinas ang ating bansa.

 私たちの国はフィリピンです。 bansa 国

 

Mahirap ang buhay natin.

= Mahirap ang ating buhay.

 私たちの生活はきびしい。 buhay 生活

 

練習1 所有格 natin と atin を入れ換えて文を書き換えて下さい。

   

Magaan ang trabaho natin.

= _____________________.

 

Maganda ang bansa natin.

= ______________________.

 

Makipot ang ating bahay.

= ____________________.

 

Mayaman ang ating dating pangulo.

= ____________________________.

 

magaan 楽な、軽い  trabaho 仕事  makipot 狭い  bansa 国  bahay 家  dati 以前の、かつての  pangulo 大統領 (=presidente)

 

トップへ戻る