mahal na sapatos 「高価な靴」 という語の 形容詞 + 名詞 の語順を逆にして sapatos na mahal としても実は意味は同じです。

 

56. 名詞を後ろから形容する

Magandang babae si Olivia. という文は次のように言い換えが可能です。

 

Babaeng maganda si Olivia.

 オリビアは美しい女性です。

 

これまでは形容詞が名詞を修飾する際は magandang babae と 形容詞 + 名詞 の順でしたが、これを逆にして babaeng maganda と 名詞 + 形容詞 の順にしても意味は同じなのです。しかし形容詞が前にくる文の方が頻度としては多いようです。

 

Matamis na prutas ang mangga.

= Prutas na matamis ang mangga.

 マンゴーは甘い果物です。

 

Mahusay ba siyang gitarista?

= Gitarista ba siyang mahusay?

 彼は上手なギタリストですか。

 

Mataas bang bundok ang Apo?

= Bundok bang mataas ang Apo?

 アポ山は高い山ですか。 bundok 山 mataas 高い Apo は Bundok ng Apo のこと。

 

Matandang lalaki si Fernando.

= Lalaking matanda si Fernando.

 フェルナンドは老人です。

 

Mahal na alahas iyon.

= Alahas na mahal iyon.

 あれは高価な宝石です。 alahas 宝石

 

トップへ戻る