ano を用いた付加疑問文です。 「〜ですよね」 という意味になります。

 

72. ano を用いる付加疑問文

Mahal ang kanyang bisikleta, ano?

 彼の自転車は高価ですよね。

 
平叙文の最後に ano をつけると 「そうですね?」 という意味の疑問文になります。英語の付加疑問文の isn't it? (否定文の後であれば is it?)、aren't they? あるいは doesn't it? 等に相当します。
 

Estudyante ka ni Gng. Santiago, ano?

 あなたはサンチャゴ夫人の生徒ですよね。

 

'Mapa' sa Tagalog ang 'map', ano?

 「map」 はタガログ語で 「mapa」 ですよね。 mapa 地図

 

Mahirap ang wikang Hapon, ano?

 日本語はむずかしいですよね。 mahirap むずかしい、貧しい

 

Julia ang pangalan niya, ano?

 彼女の名前はジュリアですよね。 pangalan 名前

 

付加疑問文も普通の疑問文と答え方は同じです。

 

Tsuper ka ni G. Lopez, ano?

 あなたはロペス氏の運転手ですよね。

 

- Oo, tsuper ako ni G. Lopez.

 はい、私はロペス氏の運転手です。

 

- Hindi, hindi ako tsuper ni G. Lopez.

 いいえ、私はロペス氏の運転手ではありません。

 

 

'Mountain' sa Ingles ang 'ilog', ano?

 「ilog」 は英語で 「mountain」 ですよね。 ilog 川

 

- Hindi, hindi 'mountain' sa Ingles ang 'ilog'.

 いいえ、「ilog」 は英語で 「mountain」 ではありません。

 

Ano ang 'ilog' sa Ingles?

 「ilog」 は英語では何といいますか。

 

- 'River' ang 'ilog' sa Ingles.

 「ilog」 は英語では 「river」 です。

 

 

Cruz ang apelyido ni Kristina, ano?

 クリスティナの苗字はクルスですよね。

 

- Hindi, hindi Cruz ang kanyang apelyido.

 いいえ、彼女の苗字はクルスではありません。

 

Ano ang kanyang apelyido?

 彼女の苗字は何ですか。

 

- Santos ang kanyang apelyido.

 彼女の苗字はサントスです。

 

トップへ戻る