hindi ba を用いた付加疑問文です。これも 「〜ですよね」 という意味になります。

 

73. hindi ba を用いる付加疑問文

Malaki ang kanilang bahay, ano?

 彼らの家は大きいですよね。

 

上の文の ano を hindi ba、またはその省略形の di ba に言い換えても、付加疑問文の意味は同じです。

 

Malaki ang kanilang bahay, hindi ba?

 彼らの家は大きいですよね。

 

'Tomodachi' sa wikang Hapon ang 'kaibigan', hindi ba?

 「kaibigan」 は日本語で 「tomodachi」 ですよね。

 

Madali ang Tagalog, hindi ba?

 タガログ語はやさしいですよね。 madali 容易な、簡単な

 

Ramos ang apelyido ni Gloria, di ba?

 グロリアの苗字はラモスですよね。 apelyido 苗字 di ba は hindi ba の省略形

 

付加疑問文に答える練習です。

 

Kaklase ka ni Randy, di ba?

 あなたはランディのクラスメートですよね。

 

- Oo, kaklase ako ni Randy.

 はい、私はランディのクラスメートです。

 

上の文は Oo, kaklase niya ako. 「はい、私は彼のクラスメートです」 と答えても勿論正解です。

 

- Hindi, hindi ako kaklase ni Randy.

 いいえ、私はランディのクラスメートではありません。

 

上の文は Hindi, hindi niya ako kaklase. 「いいえ、私は彼のクラスメートではありません」 と答えてもよいのです。

 

 

'Hot' sa Ingles ang 'malamig', di ba?

 「malamig」 は英語で 「hot」 ですよね。 malamig 冷たい

 

- Hindi, hindi 'hot' sa Ingles ang 'malamig'.

 いいえ、「malamig」 は英語で 「hot」 ではありません。

 

Ano ang 'malamig' sa Ingles?

 「malamig」 は英語では何といいますか。

 

- 'Cold' ang 'malamig' sa Ingles.

 「malamig」 は英語では 「cold」 です。

 

 

ではここまでの整理をしましょう。

 

John ang pangalan ni G. Smith, hindi ba?

 スミス氏の名前はジョンですよね。

 

上の文は次のように言い換えても意味は同じです。

 

John ang pangalan ni G. Smith, di ba?

 スミス氏の名前はジョンですよね。

 

あるいは ano を用いて次のようにも言えます。

 

John ang pangalan ni G. Smith, ano?

 スミス氏の名前はジョンですよね。

 

これらの付加疑問文は 「〜 でしょう?」 「〜 じゃない?」 という日本語に相当します。大いに活用してください。

 

トップへ戻る