kaya と yata を用いた文の練習です。kaya は疑問文で、「〜かなあ?」 という意味で用いられ、yata には 「はっきりとはわからないけれど、たぶん 〜 だろう」 という意味があります。

 

74. kaya と yata の用い方

疑問の小辞 kaya は日本語の 「〜かしら?」 の意味で用いられます。

 

Ano kaya ang pangalan niya?

 彼女の名前は何かなあ。

 

kaya が入ったことで、「彼女の名前は何なんだろうか」 「彼女の名前は何かしら」 という意味になります。英語の I wonder 〜 ..... に相当するでしょうか。

 

そして上の質問文の答えは次のようになるでしょう。

 

Maria ang kanyang pangalan.

 彼女の名前はマリアです。

 

「彼女の名前はマリアだったと思うけれど、はっきりとはわからない」 という場合の答えは次のようになります。

 

Maria yata ang kanyang pangalan.

 たぶん彼女の名前はマリアでしょう。

 

yata は 「たぶん 〜 だ / きっと 〜 だろう」 と、はっきりと断定できない場合の表現に用いられます。

 

 

Mahirap kaya ang trabaho ni Jing?

 ジンの仕事はたいへんなのかなあ。 mahirap 骨のおれる、たいへんな

 

- Oo, mahirap yata ang trabaho niya.

 はい、おそらくたいへんでしょう。

 
 

'Sakana' kaya sa Japanese ang 'isda'?

 「isda」 は日本語では 「sakana」 なのかなあ。

 

- Oo, 'sakana' yata sa Japanese ang 'isda'.

 はい、たぶん 「isda」 は日本語で 「sakana」 です。

 
 

Ano kaya ang kanyang paboritong kulay?

 彼女のお気に入りの色は何だろうか。 paborito お気に入りの kulay 色

 

- Asul yata ang kanyang paboritong kulay.

 彼女のお気に入りの色はたぶん青だと思うけど.....。

 
 

Ano kaya ang 'book' sa Tagalog?

 「book」 はタガログ語では何というのかなあ。

 

- 'Aklat' yata ang 'book' sa Tagalog.

 「book」 はタガログ語では確か 「aklat」 だと思うけれど.....。 aklat 本

 

トップへ戻る