nasa や na kay、na kina の na についての説明です。

 

82. na について

nasa や na kay の na ある、いる という意味だと考えるとわかりやすいのではないかと思います。nasa na sa のことです。sa は場所を示す前置詞で、「〜に、で」という意味であることは既に学んでいます。ですから nasa は 「〜にある、〜にいる」という意味になります。また次に人名がくる場合は nasa ではなく na kay / na kina 「〜さん(たち) のところにある、いる」が用いられます。

 

Nasa kuwarto niya si Maria.

 マリアは彼女の部屋にいます。

 

Nasa kanila ang wokman ko.

 私のウォークマンは彼らのところにあります。 wokman ウォークマン

 

Nasa silid-aralan yata ang titser.

 先生はたぶん教室にいるでしょう。 silid-aralan 教室

 

Nasa bahay ba sina Olivia?

 オリビアたちは家にいますか?

 

Na kay Jing daw ang martilyo.

 トンカチはジンのところだそうですよ。 martilyo トンカチ、ハンマー

 

Na kina Ador yata ang gitara mo.

 あなたのギターはたぶんアドールたちのところにあるでしょう。 gitara ギター

 

Na kina Maria ba si Roy?

 ロイはマリアたちのところにいますか?

 

トップへ戻る