doon は ito の sa の形なのです。

 

83. doon/roon

Mura ang karne sa palengke ngayon.

 

「市場では今肉が安い」という意味のこの文の sa palengke の部分を doon (あそこで) という語で言い換えると次のようになります。

 

Mura ang karne doon ngayon. あるいは

 

Mura ang karne roon ngayon. となります。

 あそこでは今肉が安い。

 

doon の直前の語の語末が母音か w、 y の場合、doon は roon となりますが、doon をそのまま用いる人もいます。またここで注意したいのは doon / roon の前に sa は付かないということです。ですから Mura ang karne sa roon. とはしません。

 

 ang 形
 sa 形
 
ito
これは
 
dito
ここに、で
 
iyan
それは
 
diyan
そこに、で
 
iyon
あれは
 
doon
あそこに、で

 

dito、diyan、doon は ito、iyan、iyon の sa の形です。たとえば ito の sa 形は sa ito ではなく dito となります。

 

Masarap daw ang pritong manok sa Kawayan Restaurant.

 カワヤンレストランではフライドチキンがおいしいらしい。 pritong manok フライドチキン

 

上の文を doon (あそこで) を用いた文に書き換えると、

 

Masarap daw ang pritong manok doon.

 あそこではフライドチキンがおいしいらしい。 sa roon ではありません。

 
 

Maputi raw ang buhangin sa Boracay.

 ボラカイの砂は白いそうだ。 buhangin 砂

 

上の文を doon (あそこで) を用いた文に書き換えると、

 

Maputi raw ang buhangin doon.

 あそこの砂は白いそうだ。 sa roon ではありません。

 
 

Mahirap ba ang buhay sa Hapon?

 日本では生活がたいへんですか。 buhay 生活、人生

 

上の文を doon (あそこで) を用いた文に書き換えると、

 

Mahirap ba ang buhay roon?

 あそこでは生活がたいへんですか。 sa roon ではありません。

 

トップへ戻る