Nasa kusina ba siya? 「彼女は台所にいますか?」という質問に「はい」と「いいえ」で答える練習です。

 

85. Nasa 〜? 疑問文

Nasa kusina ba ang nanay ninyo?

kusina は台所のことです。「あなた方のお母さんは台所にいますか?」というこの質問には次のように答えます。

 

- Oo, nasa kusina ang nanay namin.

 はい、私たちのお母さんは台所にいます。

 

- Wala, wala sa kusina ang nanay namin.

 いいえ、私たちのお母さんは台所にいません。

 

否定文の場合、hindi nasa ではなく wala sa となりますので注意して下さい。wala は「いない、ない」という意味で、wala sa ですと「〜いない、ない」という意味になります。人称代名詞が主語の場合は次のようになります。

 

- Oo, nasa kusina siya.

 はい、彼女は台所にいます。

 

- Wala, wala siya sa kusina.

 いいえ、彼女は台所にいません。

 

nasa + 名詞 を一語とみなし、その後に前接語と人称代名詞がきました。ところが wala sa の場合ですと、Wala sa kusina siya. とはならず wala の次に前接語と人称代名詞がきます。hindi の場合と同じです。

 

Nasa babuyan kaya ang tatay mo?

babuyan は豚小屋のことです。「あなたのお父さんは豚小屋にいるのかな?」というこの質問に doon で答えますと、

 

- Oo, nandoon siya.

 はい、彼はあそこにいます。

 

- Wala, wala siya roon.

 いいえ、彼はあそこにいません。

 

否定文の場合、wala nandoon ではなく wala roon となりますので注意して下さい。
wala は「何もない」という意味で、nandoon は na doon「あそこにある、いる」という意味です。したがって wala nandoon が間違いなのがわかります。また wala doon は wala の語末が母音 a なので wala roon になります。上の文では wala の次に siya がきており siya も a で終わるため doon は roon となっています。また doon の前には sa はつかないので wala sa roon とはなりません。

 

 

Nasa banyo ba ang timba?

 バケツは浴室にありますか。 banyo トイレ、浴室 timba バケツ

 

- Wala, wala iyon doon.

 いいえ、あれはあそこ(浴室)にはありません。 この文の doon とは sa banyo のことです。

 

Na kay Juliet kaya iyon?

 あれはジュリエットのところかな。

 

- Wala, wala iyon kay Juliet.

 いいえ、あれはジュリエットのところにありません。 kay Juliet を doon といってもよいのです。

 

Nasa 〜? あるいは Na kay 〜? に否定文で答える場合は hindi ではなく wala を用いることをこの課では練習しました。

トップへ戻る